ANBI status & RSIN nummer

Famtofam valt onder de ANBI-regeling. Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die wij via (notariële of periodieke) schenking krijgen of uit nalatenschappen.

Het geld dat u schenkt, komt dus volledig ten goede van ons werk.

De gegevens waarover een ANBI volgens de civielrechtelijke dan wel fiscale regelgeving dient te beschikken is hieronder overzichtelijk weergegeven.

Naam: Stichting Famtofam,

Famtofam is gevestigd op: Lisdodde 9, 9285 LC, Buitenpost (Nederland) en is ingeschreven in het Handelsregister KvK voor Friesland onder nummer 01092383.

RSIN-nummer: 813518507

Scroll omhoog