• Tekstgrootte aanpassen:A A A
 • Vragen over financiën

  Hoe financieren wij ons werk: wat zijn onze inkomsten en uitgaven? Welke vergoedingen krijgen onze bestuursleden? Inzicht in onze methoden, werkwijzen, afwegingen en keuzes.

  Welke vergoedingen krijgen de medewerkers van Famtofam?

  Alle medewerkers van Famtofam in Nederland doen dit zonder (recht op) vergoeding voor hun inspanningen. Dat geldt zowel voor de bestuursleden als de ondersteunende vrijwilligers (Ledenadministratie, F2F Kadosjop en Beheerder Website). Bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten.

  De 3 contactpersonen in Armenië krijgen voor hun inspanningen een maandelijkse vergoeding.

  Wat is de gang van zaken m.b.t. het sponsorgeld?

  Van de sponsoren wordt de sponsorbijdrage voor de kinderen maandelijks, per kwartaal of per jaar door de penningmeester automatisch geïncasseerd. De sponsorbijdrage is vastgesteld op minimaal € 15 per maand.

  Hoe wordt ervoor gezorgd dat alle sponsorgeld op de de juiste plek terechtkomt?

  De sponsorgelden worden periodiek (tweemaandelijks) overgemaakt naar een bankrekening van Famtofam in Gyumri. Daarnaast stuurt de penningmeester maandelijks een zogenaamde Paylist naar de bank in Gyumri. Op deze lijst staan alle kinderen vermeld die in de betreffende maand recht hebben op een uitkering. Daarbij staan ook de ouders/verzorgers vermeld (naam en paspoortnummer) die gerechtigd zijn het het geld contant op te nemen bij de bank. Deze ouders/verzorgen kunnen na legitimatie met hun paspoort het geld vervolgens opnemen. Alle kosten die gemoeid zijn met het overmaken en opnemen van het geld worden door Famtofam uit eigen middelen betaald. De automatisch geïnde € 15 komt dus geheel ten goede aan het gezin in Armenië.

  Hoe komt Famtofam aan geld?

  Belangrijkste bron zijn de sponsoren die één of meerdere kinderen in Armenië sponsoren. Daarnaast ontvangt Famtofam allerlei donaties van sympathisanten. De F2F Kadosjop zorgt eveneens voor een deel van de middelen. Ook worden in kerken collectes gehouden ten bate van Famtofam. Tenslotte worden inkomsten  gegenereerd door acties van scholen, kerken en andere organisaties. Famtofam krijgt geen subsidies van de overheid of anderszins.

  Is Famtofam ANBI gecertificeerd?

  Famtofam wordt aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling” en voldoet dus aan alle criteria die de belastingdienst hieraan stelt. Dat betekent dus dat giften aan Famtofam aftrekbaar zijn voor de belasting mits wordt voldaan aan andere door de  belastingdienst gestelde eisen.

  Heeft Famtofam een financiële reserve?

  Famtofam heeft geen financiële reserves. Wat de sponsoring van de kinderen in Armenië betreft worden alle geïncasseerde middelen direct overgemaakt naar Armenië. Wel heeft Famtofam geld gereserveerd in opdracht van een bepaalde organisatie. Deze reserves zijn bestemd voor sponsoring van meerdere kinderen gedurende een reeks van jaren en kunnen in die zin niet worden aangemerkt als reserves van Famtofam.

  Heeft Famtofam beleggingen?

  Famtofam belegt niet in aandelen, obligaties of andere risicodragende financiële instrumenten.

  Wat is het bankenbeleid?

  Het betalingsverkeer van Famtofam is ondergebracht bij de Rabobank in Nederland. Voor de dienstverlening is gezocht naar een bank die alle aspecten van het betalingsverkeer die voor Famtofam van belang zijn goed, betrouwbaar en tegen concurrerende tarieven en vergoedingen kan aanbieden. Het gaat daarbij vooral om betalingsverkeer naar het buitenland maar ook om binnenlands betalingsverkeer.

  Daarnaast maakt Famtofam in Armenië  gebruik van de diensten van de Ardshinbank in Armenië.